pozyskiwanie funduszy europejskich i inwestycyjnych

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG specjalizuje się w pozyskiwaniu funduszy europejskich dla firm i instytucji. Pomagamy w osiągnięciu dopłat i dotacji rozwojowych z dostępnych dla benficjenta źródeł finansowania.

Przygotowanie inwestycji i pozyskanie finansowania dla projektów OZE.pozyskiwanie funduszy unijnych - ZEFE.ORG

Doradztwo i pozyskiwanie funduszy unijnych. Podczas ubiegania się o środki finansowe dostępne z budżetu Unii Europejskiej w ramach różnych programów i inicjatyw. Wspieramy beneficjentów ubiegających się o pozyskanie funduszy unijnych poprzez:

  • Zidentyfikowanie programu: Pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie programu lub inicjatywy unijnej, z którego można uzyskać wsparcie finansowe. Unia Europejska oferuje wiele programów w różnych dziedzinach, takich jak rozwój regionalny, badania i innowacje, ochrona środowiska, edukacja, przedsiębiorczość itp. Pomagamy znaleźć źródła finansowania.
  • Zapoznanie się z warunkami i wymogami: Następnie należy dokładnie zapoznać się z warunkami i wymogami programu, z którego planuje się pozyskanie funduszy. Wymogi mogą dotyczyć takich aspektów jak obszar geograficzny, sektor działalności, cele projektu, budżet, harmonogram, partnerzy itp.
  • Opracowanie projektu: Na podstawie wymagań programu należy opracować szczegółowy projekt, który spełnia określone kryteria. Przygotowujemy studia wykonalności i wnioski aplikacyjne. Projekt powinien zawierać informacje na temat celów, działań, planowanego budżetu, oczekiwanych rezultatów i korzyści, harmonogramu realizacji oraz sposobu monitorowania i raportowania postępów.
  • Wnioskowanie o dofinansowanie: Po przygotowaniu projektu należy złożyć wniosek o dofinansowanie do odpowiedniego organu zarządzającego programem unijnym. Wniosek powinien być zgodny z wytycznymi i terminami określonymi przez organ zarządzający.
  • Ocena wniosku i przyznanie finansowania: Wnioski o dofinansowanie są oceniane pod względem merytorycznym i finansowym przez komisje lub ekspertów. Na podstawie wyników oceny organ zarządzający podejmuje decyzję o przyznaniu finansowania.
  • Realizacja projektu: Po przyznaniu finansowania można rozpocząć realizację projektu zgodnie z planem. Zajmujemy się rozliczeniem projektów. Ważne jest monitorowanie postępów, przestrzeganie harmonogramu, utrzymanie odpowiednich procedur administracyjnych i finansowych oraz prowadzenie dokumentacji zgodnie z wymaganiami programu unijnego.

Pozyskiwanie funduszy unijnych wymaga starannego planowania, przygotowania i skrupulatnego przestrzegania wymogów programu. Wsparcie finansowe z funduszy unijnych może być cennym źródłem finansowania dla różnych projektów i inicjatyw, przyczyniając się do rozwoju i wzrostu w różnych sektorach.

Analiza wykonalności

Analiza wykonalności (ang. feasibility study) jest to kompleksowe badanie mające na celu ocenę możliwości realizacji danego przedsięwzięcia inwestycyjnego lub projektu pod względem różnych aspektów.

więcej »

Jak skutecznie pozyskać fundusze unijne?

Pozyskiwanie funduszy unijnych może być skuteczne, jeśli podejmiesz odpowiednie kroki i zachowasz pewne zasady.

więcej »

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

RPO WM to szansa na realizację projektów małej retencji. Szczególnej uwadze polecamy Oś Priorytetowa V: Gospodarka przyjazna środowisku.

więcej »

Program Polska Wschodnia

W 2016 roku zaplanowano 9 konkursów na kwotę 1,7 mld zł. Największy konkurs o wartości ponad 1 mld zł dotyczyć będzie projektów drogowych. Pozostałe konkursy dotyczyć będą głównie wsparcia dla przedsiębiorców, szczególnie MŚP.

więcej »

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013

2 kwietnia 2007 r. komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hubner podpisała decyzję Komisji Europejskiej przyjmującą do realizacji Program Rozwój Polski Wschodniej.

więcej »

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013


Priorytet II: Infrastruktura ekonomiczna

Działanie 2.4 - Marketing gospodarczy

więcej »

Program Innowacyjna Gospodarka POIG

Program Innowacyjna Gospodarka to jeden z 6 programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, który finansowany jest ze środków europejskich. Jest to program skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki lub wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

więcej »

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Rada Ministrów przyjęła 29 listopada 2006 roku projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, który - zgodnie z projektem Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO) - stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w NSRO celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

więcej »

Finansowanie inwestycji OZE z funduszy UE

Pokazało się zielone światło do realizowania inwestycji w odnawialne źródła energii. Zapraszamy do korzystania z pomocy ZEFE.ORG w zakresie pozyskiwania finansowania z dostępnych obecnie źródeł finansowania inwestycji OZE.

Regionalne programy operacyjne w województwach lubelskim, mazowieckim, łódzkim, podkarpackim, świętokrzyskim, małopolskim, śląskim i podlaskim uruchomiły już lub planują w najbliższym czasie nabory projektów OZE do finansowania.

więcej »

Fundusze europejskie - doradztwo - pozyskiwanie finansowania - rozliczanie projektów

Fundusze Europejskie odgrywają kluczową rolę w rozwoju gospodarczym i społecznym Polski. W latach 2004-2027 Polska otrzyma z budżetu UE ponad 220 mld euro, co stanowi ponad 10% polskiego PKB.

Fundusze europejskie są istotnym źródłem finansowania rozwoju Polski. Ich pozytywny wpływ na polską gospodarkę i społeczeństwo jest widoczny w wielu obszarach.

ZEFE.ORG pomaga w pozyskaniu dotacji i realizacji inwestycji dla przedsiębiorców, samorządów, instytutów naukowych, już od PHARE 2000. Doświadczenie w zakresie doradztwa gospodarczego budujemy już od 1990 roku.

Rezultaty funkcjonowania funduszy europejskich w Polsce są widoczne w wielu obszarach. Do najważniejszych z nich należą:

  • Spójność gospodarcza i terytorialna. Fundusze europejskie przyczyniły się do zmniejszenia różnic gospodarczych między regionami Polski. Wspierane inwestycje w infrastrukturę, innowacje i przedsiębiorczość przyczyniły się do rozwoju gospodarczego i poprawy warunków życia w regionach mniej rozwiniętych.
  • Rozwój gospodarczy i konkurencyjność. Fundusze europejskie wspierają rozwój polskiej gospodarki, przyczyniając się do wzrostu inwestycji, innowacyjności i konkurencyjności polskich firm. Wspierane inwestycje w infrastrukturę, badania i rozwój, czy wsparcie dla przedsiębiorców przyczyniły się do poprawy sytuacji gospodarczej Polski.
  • Rozwój społeczny. Fundusze europejskie wspierają rozwój społeczny Polski, przyczyniając się do poprawy sytuacji osób wykluczonych, rozwoju edukacji, czy ochrony zdrowia. Wspierane inwestycje w infrastrukturę społeczną, edukację, czy ochronę zdrowia przyczyniły się do poprawy jakości życia Polaków.
więcej »

Studium wykonalności, wniosek aplikacyjny, zarządzanie i rozliczanie projektu

Z perspektywy firmy konsultingowej, która pomaga w pozyskiwaniu dotacji, pojekt finansowany z funduszy europejskich, to studium wykonalności, wniosek aplikacyjny, zarządzanie i rozliczanie projektu. Pomijając cały aspekt doradczy i edukacyjny, spójrzmy na kluczowe etapy procesu skutecznego projektu finansowanego z pomocą funduszy europejskich.

więcej »

Dotacje na instalacje fermentacji bioodpadów i biogazownie

Dotacje na instalacje fermentacji bioodpadów i biogazownie oparte na bioodpadach komunalnych to preferowane źródło finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii i inne projekty OZE.

więcej »

Projekty OZE - biogaz i bioodpady

Biogaz i bioodpady to odnawialne źródła energii, które mają duży potencjał w zakresie produkcji energii elektrycznej i cieplnej. W Polsce w ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania tymi źródłami energii.

więcej »

Dotacje na projekty badawcze i rozwojowe

Dotacje na projekty badawcze i rozwojowe (projekty B+R) to preferowany model finansowania infrastruktury badawczej, który wspiera działalność badawczą i rozwojową przedsiębiorstw i instytucji naukowych. Dotacje te są dostępne na poziomie krajowym i międzynarodowym, a ich celem jest zachęcenie przedsiębiorstw do inwestowania w innowacje.

więcej »

Dotacje na finansowanie projektów B+R

Dotacje na finansowanie projektów B+R to granty, bezzwrotne pożyczki i inne instrumenty finansowe. Dotacje są preferowanym instrumentem finansowania projektów B+R.

więcej »

Pozyskiwanie dotacji dla samorządów

Od Phare 2000 ZEFE.ORG specjalizuje się w pozyskiwaniu dotacji dla samorządów. Pierwsze dotacje na projekty samorządowe pozyskaliśmy w 2002 roku. Od tego czasu przyczyniliśmy się do zrealizowania inwestycji o wartości ponad 250 mln złotych.

Pozyskiwanie dotacji dla samorządów to proces, który może być złożony i czasochłonny, ale może również przynieść znaczące korzyści. Dotacje mogą być wykorzystane na finansowanie szerokiego zakresu projektów, w tym inwestycji infrastrukturalnych, rozwoju gospodarczego, edukacji i opieki zdrowotnej.

więcej »

Pozyskiwanie grantów dotacji dla instytucji naukowych

Pozyskiwanie grantów dotacji dla instytucji naukowych - ZEFE.ORG - już od Phare 2000.

więcej »

Pozyskiwanie dotacji dla firm

Skuteczne pozyskiwanie dotacji dla firm - ZEFE.ORG - infolinia 814 608 814 - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł.

Dotacje dla firm to realna szansa na pozyskanie znaczących środków finansowych, które mogą pomóc w rozwoju firmy. Przy odpowiednio przygotowanym wniosku i realizacji projektu, przedsiębiorca ma duże szanse na uzyskanie dofinansowania.

więcej »

Dotacje dla firm

Dotacje dla firm to forma pomocy publicznej, która może być udzielana przez państwo, samorządy lokalne lub organizacje międzynarodowe. Dotacje są przeznaczone na wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, tworzenia nowych miejsc pracy, innowacyjności oraz ekspansji zagranicznej.

więcej »

 1  2  3  Następne » 

studium przypadku

Polska Akademia Nauk zleciła ZEFE przygotowanie studium wykonalności dla projektu PAN pt. Nowoczesne Materiały i Innowacyjne Metody dla przetwarzania i monitorowania Energii MIME. Projekt uzyskał dopłatę i przeszedł do fazy realizacji. Budżet projektu wynosi 22 mln zł.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony