Dopłaty i dotacje rozwojowe

Wersja do druku Poleć znajomemu

Dotacja rozwojowa to dopłata budżetu państwa przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z środków UE lub projektów realizowanych w ramach tych programów.

dopłaty i dotacje rozwojowe UE

Dopłaty rolnicze (subwencje rolnicze) to pomoc przeznaczona dla gospodarstw prowadzących produkcję rolną.

Istnieją różne typy dopłat rolniczych, które najogólniej można podzielić na:

  • dopłaty bezpośrednie (w zależności od kg, powierzchni, pogłowia itp.);
  • dopłaty pośrednie (obniżka podatków od produktów rolniczych czy kosztów związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego).

W Unii Europejskiej, rolnictwo jest subwencjonowane w różnym stopniu, w zależności od konkretnych produktów rolniczych. Unia Europejska dzięki Wspólnej polityce rolnej (PAC) reguluje i subwencjonuje na różne sposoby produkcję rolniczą. Trzy mechanizmy, które są głównie stosowane to:

  • interwencjonizm (zakup produktów rolniczych w momencie gdy ceny na rynkach UE spadają poniżej pułapu wcześniej ustalonego);
  • bezpośrednie dopłaty w zależności od powierzchni gospodarstwa (w hektarach) lub pogłowia;
  • subwencje przeznaczone na wymianę z krajami trzecimi (zwroty eksportowe).

Metody, które powodują obniżanie się cen produktów rolniczych na rynkach światowych i są niekorzystne dla rolników pochodzących spoza Unii Europejskiej są często krytykowane.

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 35 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów ds Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

studium przypadku

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie we współpracy z ZEFE.ORG przygotował studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dla proujektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" ubiegającego się o dotację w ramach programu POIiŚ.

Istotą przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug (dopływ Wisłoka), w jej dolnym odcinku, od ujścia - w stronę m. Tyczyn, powiat Rzeszów. Jest to nieobwałowany odcinek rzeki, zaś część zabudowy mieszkalnej znajduje się w strefie wylewów wody z koryta. Zamiarem Inwestora jest zlikwidowanie, a przynajmniej radykalne ograniczenie zagrożenia dla posesji i innej zabudowy zlokalizowanej w dolinie rzeki.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
oceny oddziaływania na środowisko
pozyskiwanie funduszy UE

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony