baza wiedzy

Wersja do druku Poleć znajomemu

Słownik pojęć ze świata finansów i biznesu Unii Europejskiej.

Wydatki niekwalifikowalne

Wydatki niekwalifikowalne oznaczają wydatki, które nie podlegają finansowaniu z danego programu operacyjnego i będą finansowane ze środków własnych beneficjenta końcowego.

więcej »

Analiza SWOT

Analiza SWOT to metodologia umożliwiająca przeanalizowanie atutów i słabych stron projektu wobec szans i zagrożeń stwarzanych przez otoczenie. Skrót SWOT jest akronimem od pierwszych liter słów: strengths (mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse), threats (zagrożenia).

więcej »

Pomoc de minimis

Pomoc de minimis to dofinansowanie udzielane w wysokości do 200 tys. euro (dla podmiotów działających w sektorze transportu drogowego pułap ten wynosi 100 tys. euro) dla jednego przedsiębiorcy.  Pomoc de minimis rozliczana jest w ciągu trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. Przyjęto założenie, że pomoc de minimis, ze względu na niewielką wartość nie zakłóca konkurencji.

więcej »

Beneficjent końcowy

Beneficjent końcowy to instytucja lub firma publiczna i prywatna odpowiedzialna za zlecanie operacji. W przypadku programów pomocy beneficjentami końcowymi są instytucje, które przyznają pomoc. Występują dwa rodzaje beneficjentów końcowych: instytucje wdrażające i ostateczni odbiorcy pomocy.

więcej »

Beneficjent

Beneficjent to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, podjętej odpowiednio przez właściwego ministra, jeśli pełni funkcję instytucji zarządzającej albo instytucji pośredniczącej, albo przez wojewodę, jeśli pełni funkcję instytucji pośredniczącej.

więcej »

Unia Europejska

Unia Europejska (w skrócie w języku polskim: UE) to gospodarczo-polityczny związek demokratycznych państw europejskich, powstały 1 listopada 1993 na mocy traktatu z Maastricht, będący efektem wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej zapoczątkowanej po drugiej wojnie światowej. Od 1 stycznia 2007 r. związek dwudziestu siedmiu państw. Jako organizacja międzynarodowa funkcjonuje od 1 grudnia 2009. [Wikipedia]

więcej »

Dopłaty i dotacje rozwojowe

Dotacja rozwojowa to dopłata budżetu państwa przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z środków UE lub projektów realizowanych w ramach tych programów.

więcej »

Wydatki kwalifikowane

Wydatki kwalifikowane, to te z kosztów poniesionych podczas prowadzenia projektu, które kwalifikują się do refundacji w ramach udzielonego dofinansowania. Innymi słowy, to te wydatki, których część (np. maksymalnie 85% w przypadku działania 8.1 - e-usługi) będzą podlegały refundacji.

więcej »

Innowacyjność

Innowacyjność to zdolność do tworzenia i wdrażania innowacji i umiejętność wprowadzania nowych i zmodernizowanych wyrobów, nowych lub zmienionych procesów technologicznych lub organizacyjno-technicznych.

więcej »

Anioł biznesu

Anioł biznesu (ang. business angel w Europie, angel investor w USA) jest zamożną osobą, która przeznacza kapitał na finansowanie przedsięwzięć będących we wczesnych fazach rozwoju, w zamian za mniejszościowy pakiet udziałów w firmie. Anioły zawsze inwestują swoje własne fundusze, w przeciwieństwie do venture capitals, które zarządzają pewną pulą środków innych kapitałodawców zgromadzonych w profesjonalnym funduszu.

więcej »

Co to jest studium wykonalności?

Studium wykonalności jest przygotowywane w celu dokładnej oceny, czy projekt lub przedsięwzięcie jest wykonalne i opłacalne. Studium wyknalności jest często załącznikiem do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu.

więcej »

studium przypadku

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie we współpracy z ZEFE.ORG przygotował studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie projektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" ubiegającego się o dotację w ramach programu POIiŚ.

Istotą przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug (dopływ Wisłoka), w jej dolnym odcinku, od ujścia - w stronę m. Tyczyn, powiat Rzeszów. Jest to nieobwałowany odcinek rzeki, zaś część zabudowy mieszkalnej znajduje się w strefie wylewów wody z koryta. Zamiarem Inwestora jest zlikwidowanie, a przynajmniej radykalne ograniczenie zagrożenia dla posesji i innej zabudowy zlokalizowanej w dolinie rzeki.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony