usługi consultingowe

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - pozyskaliśmy dotacje dla projektów o wartości ponad 250 mln zł

Pozyskiwanie funduszy unijnych

Analizy eknomiczne i finansowe

Badania i analizy rynku

Analiza wykonalności

Analiza wykonalności (ang. feasibility study) jest to kompleksowe badanie mające na celu ocenę możliwości realizacji danego przedsięwzięcia inwestycyjnego lub projektu pod względem różnych aspektów.

więcej »

Studium wykonalności

Studium wykonalności (ang. feasibility study) to szczegółowa analiza wykonalności projektu, którą wykonujemy na wstępnym etapie planowania, przed podjęciem decyzji o jego realizacji. Zasadnicze studium wykoalności jest załącznikiem do wniosku o dotację, kredyt albo grant.

Profesjonalnie przygotowany dokument studium wykonalności odpowiada na kluczowe pytania:

 • Czy projekt jest technicznie wykonalny? Studium wykonalności analizuje aspekty techniczne projektu, takie jak dostępność zasobów, możliwości techniczne, wymagania prawne i regulacyjne.
 • Czy projekt jest ekonomicznie uzasadniony? Studium wykonalności ocenia koszty i korzyści projektu, w tym wpływ na rentowność, przepływy pieniężne i zwrot z inwestycji.
 • Czy projekt jest społecznie i środowiskowo akceptowalny? Studium wykonalności analizuje wpływ projektu na społeczeństwo i środowisko, w tym potencjalne korzyści i ryzyka.

Odpowiedzi na te pytania zawarte w studium wykonalności pozwalają na obiektywną ocenę potencjału projektu i podjęcie decyzji o jego dalszej realizacji.

Rola studium wykonalności

 • Decyzje inwestycyjne: Pomaga inwestorom i decydentom ocenić, czy projekt jest wart realizacji.
 • Pozyskiwanie finansowania: Jest często wymagane przez instytucje finansowe i organy przyznające dotacje jako dowód na realność i opłacalność projektu.
 • Planowanie: Umożliwia lepsze planowanie zasobów, czasu i budżetu, minimalizując ryzyko niepowodzenia.
więcej »

Rozliczanie projektów finansowanych z funduszy europejskich

ZEFE.ORG oferuje usługę kompleksowego rozliczania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich. Pełnimy funkcję Managera Projektów.

więcej »

Pozyskiwanie dofinansowania unijnego

Pozyskiwanie dofinansowania unijnego obejmuje dostępne metody starania o finansowanie projektów lub inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej. Środki te są dostępne dla różnych beneficjentów, takich jak instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, uczelnie i inne podmioty, które mogą przyczynić się do realizacji celów Unii Europejskiej.

więcej »

Hydrotechnika

Zespół Hydrotechniki ZEFE oferuje usługi w zakresie projektowania obiektów inżynierii wodnej.

więcej »

Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych

Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych (AKK) to proces oceny ekonomicznej projektu inwestycyjnego. Polega ona na identyfikacji i oszacowaniu wszystkich kosztów i korzyści związanych z projektem, w celu określenia jego opłacalności.

więcej »

Hydrologia

Zespół Hydrologii ZEFE oferuje usługi w zakresie ekspertyz hydrologicznych i operatów wodnoprawnych.

więcej »

Projekty OZE - przygotowanie inwestycji z europejskich źródeł finansowania

Serdecznie zapraszam do skorzystania z pomocy ZEFE.ORG w zakresie pozyskania dotacji dla inwestycji OZE z dostępnych źródeł europejskich.

Obecny klimat sprzyja realizacji projektów OZE w obszarach: fotowoltaika, kogeneracja, elektrownie wiatrowe, farmy fotowoltaiczne, budynki pasywne.

więcej »

Pozyskiwanie funduszy unijnych

Pozyskiwanie funduszy unijnych polega na ubieganiu się o dofinansowanie z różnych programów pomocowych Unii Europejskiej przez podmioty publiczne, prywatne lub organizacje pozarządowe w celu realizacji określonych projektów lub inwestycji. W uproszczeniu, celem i efektem końcowym pozyskiwania funduszy unijnych jest otrzymanie środków na realizację konkretnych projektów.

ZEFE.ORG specjalizuje się w pozyskiwaniu funduszy unijnych już od Phare 2000. Pozyskujemy fundusze UE dla samorządów, instytucji i przedsiębiorstw. Specjalizujemy się w skutecznym pozyskiwaniu funduszy europejskich dla samorządów, instytucji i dużych przedsiębiorstw.

więcej »

Wdrażanie systemów zarządzania jakością ISO, HACCP, BRC, IRIS

ZEFE.ORG™ świadczy usługi doradcze w zakresie wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemów zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem pracy, bezpieczeństwem zdrowotnym produkcji żywności. Obsługujemy firmy w zakresie BHP.

więcej »

Dobre studium wykonalności

Studium wykonalności to dokument, który zawiera ocenę i analizę potencjału projektu pod kontem formalnym, organizacyjnym, społecznym i fiansowym. Jego celem jest dostarczenie informacji, które pomogą w podjęciu decyzji o realizacji projektu. Studium wykonalności składa się z kilku części, które mogą się różnić w zależności od rodzaju projektu.

więcej »

Ekologia

Zespół Ekologii ZEFE oferuje usługi w zakresie ekspertyz środowiskowych.

więcej »

Przygotowanie studium wykonalności

Przygotowanie studium wykonalności ma na celu ocenę potencjału projektu pod kątem jego wykonalności technicznej, ekonomicznej, finansowej, prawnej, środowiskowej i społecznej. Studium wykonalności jest to narzędziem, które pomaga w podejmowaniu racjonalnej decyzję o realizacji projektu. Profesjonalne przygotowanie studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych, OZE, B+R zwiększa szansę pozyskania dotacji.

więcej »

Studium wykonalności projektów energetycznych

Studium wykonalności projektów energetycznych - doświadczenie zdobywamy już od 1990 roku. Zrealizowane projekty o wartości ponad 250 mln zł. infolinia 814 608 814

Przygotowujemy studia wykonalności dla projektów OZE - fotowoltaika, elektrownie wiatrowe, biogazownie.

więcej »

Pozyskiwanie dotacji unijnych

Pozyskiwanie dotacji unijnych to proces wieloetapowy, wymagający rzetelnego przygotowania i znajomości specyfiki programów unijnych. Pozyskiwanie dotacji unijnych można rozpocząć od oficjalnego źródła informacji, którym jest Portal Funduszy Europejskich: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej prowadzi portal, na którym można znaleźć informacje o dostępnych dotacjach oraz umówić się na bezpłatne konsultacje w Punktach Informacyjnych.

Proces pozyskiwania dotacji można także rozpocząć od wyszukiwarki dotacji lub od rozmowy z konsultantami ZEFE.ORG - świadczymy doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych oraz doradztwo na etapie tworzenia koncepcji projektu pod kątem dopasowania projektu do systemu oceny wniosków w dostępnych naborach.

więcej »

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie to kluczowy krok w procesie pozyskiwania środków na realizację projektu.

więcej »

Analiza ekonomiczna opłacalności projektu

Analiza ekonomiczna opłacalności projektu to kluczowy krok w procesie inwestycyjnym. Obejmuje ona ocenę kosztów i korzyści z realizacji projektu.

więcej »

Cena studium wykonalności

Cena studium wykonalności zależy od wielu czynników, w tym:

 • Złożoności projektu. Im bardziej złożony projekt, tym większy będzie koszt jego wykonania.
 • Obszaru tematycznego i branży projektu. Niektóre branże, takie jak energetyka czy infrastruktura, wymagają bardziej szczegółowych analiz i badań, co przekłada się na wyższy koszt studium wykonalności.
 • Czasu potrzebnego na badania i analizy. Im więcej czasu będzie potrzeba na przeprowadzenie badań i analiz, tym wyższy będzie koszt studium wykonalności.
 • Doświadczenia osoby lub zespołu wykonującego badania. Eksperci z dużym doświadczeniem będą zazwyczaj żądać wyższej stawki za swoją pracę.
 • Budżetu projektu. Inwestor może ustalić maksymalny budżet na studium wykonalności, co może ograniczyć zakres prac i wpłynąć na ostateczną cenę.
 • Terminu realizacji studium wykonalności. Terminowy odbiór studium może wiązać się z koniecznością zatrudnienia dodatkowych pracowników lub przepracowania nadgodzin, co przełoży się na wzrost kosztów.
 • Sposobu finansowania projektu. W przypadku, gdy studium wykonalności jest finansowane ze środków publicznych, koszt może być niższy niż w przypadku finansowania prywatnego.
 • Statusu prawnego beneficjenta. W przypadku podmiotów publicznych koszt studium wykonalności może być wyższy niż w przypadku podmiotów prywatnych.
więcej »

Pozyskiwanie funduszy europejskich

Pozyskiwanie funduszy europejskich to proces, który może być złożony i czasochłonny, ale może również przynieść duże korzyści. Środki unijne mogą być przeznaczone na wiele różnych celów, takich jak badania, innowacje, rozwój przedsiębiorczości, infrastruktura, edukacja i sprawy społeczne.

W zakresie pozyskiwania funduszy europejskich zdobywamy doświadczenie już od 1990 roku. Ponad 250 mln zł w zrealizowanych projektach. ZEFE.ORG - infolinia 814 608 814

więcej »

ZEFE.ORG - skuteczny doradca funduszy unijnych

Dobrze trafiłeś - ZEFE.ORG to skuteczny doradca funduszy unijnych. Wskazujemy źródła dofinansowania projektów. Przygotowujemy wnioski aplikacyjne. Opracowujemy studia wykonalności. Rozliczamy projekty unijne.

Doświadczenie zdobywamy już od 1990 roku. Zrealizowane projekty o wartości ponad 250 mln zł. Infolinia - 814 608 814

więcej »

 1  2  3  Następne » 

studium przypadku

Polska Akademia Nauk zleciła ZEFE przygotowanie studium wykonalności dla projektu PAN pt. Nowoczesne Materiały i Innowacyjne Metody dla przetwarzania i monitorowania Energii MIME. Projekt uzyskał dopłatę i przeszedł do fazy realizacji. Budżet projektu wynosi 22 mln zł.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony