Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Wersja do druku Poleć znajomemu

RPO WM to szansa na realizację projektów małej retencji. Szczególnej uwadze polecamy Oś Priorytetowa V: Gospodarka przyjazna środowisku.

W zakresie gospodarki wodnej, podjęte zostaną wszelkie działania związane z poprawą systemu zarządzania ryzykiem powodziowym na terenie województwa mazowieckiego.

W ramach gospodarki odpadami interwencja polegad będzie na poprawie efektywności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie województwa mazowieckiego.

Ponadto, stwierdzono niewystarczające zaawansowanie techniczne i technologiczne regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, których moce przerobowe nie wystarczą do właściwego zagospodarowania całego strumienia odpadów komunalnych.

Wsparcie w ramach kultury przyczyni się do zmiany jakościowej w odbiorze kultury, poprawy dostępu do zasobów kultury, wzmocnienia funkcji edukacyjnych i zwiększenia poziomu uczestnictwa mieszkaoców w życiu kulturalnym.

Zasadniczym zadaniem w ramach obszaru przyrody jest wzmocnienie ochrony różnorodności biologicznej.

Plik do pobrania: Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WM na lata 2014-2020 (pdf)

ZEFE.ORG

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

studium przypadku

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie we współpracy z ZEFE.ORG przygotował studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie projektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" ubiegającego się o dotację w ramach programu POIiŚ.

Istotą przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug (dopływ Wisłoka), w jej dolnym odcinku, od ujścia - w stronę m. Tyczyn, powiat Rzeszów. Jest to nieobwałowany odcinek rzeki, zaś część zabudowy mieszkalnej znajduje się w strefie wylewów wody z koryta. Zamiarem Inwestora jest zlikwidowanie, a przynajmniej radykalne ograniczenie zagrożenia dla posesji i innej zabudowy zlokalizowanej w dolinie rzeki.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony