studium wykonalności

Wersja do druku Poleć znajomemu

Studium wykonalności (ang. feasibility study) to analiza, którą przeprowadza się na wstępnym etapie planowania projektu, przed podjęciem decyzji o jego realizacji. Celem studium wykonalności jest ocena, czy dany projekt jest ekonomicznie, technicznie, organizacyjnie i społecznie wykonalny.

W ramach studium wykonalności dokonuje się oceny ryzyka, określa się koszty i zyski związane z projektem oraz analizuje się różne aspekty, takie jak wymagania techniczne, wymagania prawne, wymagania dotyczące zasobów ludzkich oraz wymagania związane z infrastrukturą.

Studium wykonalności może obejmować różne typy projektów, takie jak projekty inwestycyjne, biznesowe, budowlane, informatyczne i wiele innych. W zależności od rodzaju projektu, studium wykonalności może przyjąć różne formy i zawierać różne elementy.

Kiedy wykonuje się studium wykonalności?

Studium wykonalności może być przygotowywane w różnych sytuacjach, w których istnieje potrzeba dokładnej analizy planowanego projektu przed podjęciem decyzji o jego realizacji. Poniżej przedstawiam kilka przykładów sytuacji, w których może być przydatne przygotowanie studium wykonalności:

 • Przy planowaniu inwestycji - przed podjęciem decyzji o inwestycji w nowy biznes, projekt budowlany, czy też rozwój istniejącego biznesu, warto przeprowadzić studium wykonalności, aby ocenić, czy projekt ma szanse na osiągnięcie sukcesu oraz czy jest on ekonomicznie, technicznie i organizacyjnie wykonalny.
 • Przy opracowywaniu nowych produktów lub usług - przed wprowadzeniem na rynek nowego produktu lub usługi, warto dokładnie zbadać jego potencjał i określić koszty i korzyści związane z jego wdrożeniem.
 • Przy planowaniu projektów budowlanych lub infrastrukturalnych - przed przystąpieniem do budowy nowej drogi, mostu, lotniska czy też innego dużego projektu infrastrukturalnego, należy przeprowadzić analizę wykonalności, aby określić koszty i korzyści związane z realizacją projektu oraz ocenić jego ryzyko.
 • Przy wdrażaniu nowych systemów informatycznych lub technologicznych - przed wdrożeniem nowego systemu informatycznego lub technologicznego, warto dokładnie zbadać jego możliwości oraz określić koszty i korzyści związane z jego wprowadzeniem.
 • Przy podejmowaniu decyzji strategicznych - w sytuacji, gdy firma musi podjąć ważne decyzje strategiczne, takie jak przejęcie innej firmy, wejście na nowy rynek lub zmiana modelu biznesowego, warto przeprowadzić studium wykonalności, aby ocenić ryzyko związane z takimi działaniami oraz określić ich korzyści i koszty.

Co zawiera studium wykonalności?

Studium wykonalności obejmuje różne elementy, które mogą się nieco różnić w zależności od rodzaju projektu oraz branży. Poniżej przedstawiam ogólne elementy, które zwykle są uwzględniane w studium wykonalności:

 • Analiza rynku - badanie rynku, na którym planowany jest projekt, ocena potencjalnych klientów, konkurencji i tendencji rynkowych.
 • Analiza techniczna - ocena możliwości technicznych projektu, wybór najlepszych technologii, sprzętu i narzędzi.
 • Analiza organizacyjna - analiza możliwości organizacyjnych projektu, w tym wybór najlepszego modelu biznesowego, struktury organizacyjnej i kwalifikacji zespołu.
 • Analiza finansowa - ocena kosztów projektu, sposobów finansowania oraz możliwości osiągnięcia zysków.
 • Analiza ryzyka - identyfikacja i ocena ryzyka związanego z projektem oraz sposobów ich minimalizacji lub uniknięcia.
 • Analiza społeczna i środowiskowa - ocena wpływu projektu na otoczenie społeczne i środowiskowe oraz sposobów minimalizacji negatywnych skutków.
 • Plan działań - określenie konkretnych działań, które trzeba podjąć, aby zrealizować projekt.

Studium wykonalności może również obejmować inne elementy, takie jak analiza marketingowa, analiza prawna, analiza przepisów dotyczących ochrony środowiska lub bezpieczeństwa pracy. Ostatecznie, cel studium wykonalności polega na zapewnieniu kompleksowej oceny i poradnictwa w zakresie realizacji projektu, uwzględniając wszystkie aspekty projektu.

Dlaczego warto przygotować studium wykonalności?

Przygotowanie studium wykonalności niesie wiele korzyści, zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla inwestorów lub społeczeństwa. Poniżej przedstawiam kilka głównych korzyści związanych z przygotowaniem studium wykonalności:

 • Umożliwia podjęcie świadomej decyzji - studium wykonalności umożliwia przedsiębiorcom i inwestorom dokładną ocenę projektu przed podjęciem decyzji o jego realizacji. Dzięki temu można uniknąć błędów i podejmować decyzje oparte na danych i faktach.
 • Minimalizuje ryzyko inwestycyjne - studium wykonalności pozwala na identyfikację i ocenę ryzyka związanego z projektem oraz sposobów ich minimalizacji lub uniknięcia. Dzięki temu można minimalizować ryzyko inwestycyjne i zwiększyć szanse na osiągnięcie sukcesu projektu.
 • Umożliwia ocenę opłacalności projektu - studium wykonalności pozwala na dokładną ocenę kosztów projektu oraz potencjalnych zysków. Dzięki temu przedsiębiorcy i inwestorzy mogą określić, czy projekt jest opłacalny i czy warto go realizować.
 • Poprawia efektywność projektu - studium wykonalności pozwala na dokładne określenie działań, które należy podjąć, aby zrealizować projekt. Dzięki temu można zwiększyć efektywność projektu i uniknąć niepotrzebnych kosztów.
 • Zapewnia zgodność z przepisami i standardami - studium wykonalności obejmuje ocenę zgodności projektu z przepisami prawnymi oraz standardami jakościowymi i środowiskowymi. Dzięki temu można uniknąć problemów prawnych i poprawić wizerunek firmy.
 • Zwiększa zaangażowanie społeczne - studium wykonalności obejmuje ocenę wpływu projektu na otoczenie społeczne i środowiskowe. Dzięki temu można zaangażować społeczeństwo w projekt i zwiększyć jego akceptację.

Ostatecznie, przygotowanie studium wykonalności niesie wiele korzyści dla przedsiębiorców, inwestorów oraz społeczeństwa. Dzięki temu można podjąć świadome i oparte na faktach decyzje oraz zwiększyć szanse na osiągnięcie sukcesu projektu.

ZEFE.ORG oferuje przygotowanie studium wykonalności.

Zobacz poradnik UKIE - Studium Wykonalności, format PDF, oraz przykładowe studium wykonalności.

Eksperci ZEFE.org wykazali się zaangażowaniem i profesjonalnym podejściem do realizowanego zlecenia. Studium wykonalności zostało przygotowane w terminie przewidzianym umową. Poprawność wykonanego studium wykonalności została zweryfikowana pozytywnie - projekt został zaakceptowany pod względem formalnym i obecnie przeszedł do kolejnej fazy ewaluacji.

Rekomendujemy ZEFE.org jako wiarygodnego partnera w zakresie usług pozyskiwania funduszy europejskich.

prof. dr hab. Andrzej Suchocki
Kierownik Oddziału Spektroskopii Ciała Stałego PAN

Zobacz pełną listę zrealizowanych studiów wykonalności.

Prześlij zapytanie: Ile kosztuje wykonanie studium wykonalności?

Wybrane instytucje, dla których wykonaliśmy studia wykonalności:

studium wykonalności Ministerstwo
      Infrastruktury
studium wykonalności ITE
      Warszawa
  studium wykonalności Lublin studium wykonalnosci Dęblin studium wykonalnosci Gmina Jastków studium wykonalnosci - Miasto Łukow studium wykonalnosci - Lubartów        
  studium wykonalnosci - województwo lubelskie -
      Biłgoraj studium wykonalnosci - województwo lubelskie - Hrubieszow studium wykonalnosci - województwo lubelskie - Janowiec studium wykonalnosci - województwo lubelskie -
      Janow Lubelski studium wykonalnosci - województwo lubelskie -
      Krasny Staw        
  studium wykonalnosci - województwo lubelskie - Łęczna studium wykonalnosci - województwo lubelskie - Międzyrzec
      Podlaski studium wykonalnosci - lubelskie - Radzyn Podlaski studium wykonalnosci lublin - Ryki studium wykonalnosci - lubelskie -
      Gmina Lubartów        
  studium wykonalnosci - Gmina Łuków studium wykonalnosci lubelskie -
      Gmina Konopnica studium wykonalnosci Gmina Dorohusk studium wykonalnosci - Gmina
      Biszcza studium wykonalności Lublin  

 

Studium wykonalności - informacje podstawowe

Struktura studium wykonalności w każdym przypadku zawiera definicję projektu oraz analizę ekonomiczną. Ostateczny kształt studium wykonalności uzależniony jest od wytycznych inwestora oraz zaleceń innych stron zaangażowanych w realizację projektu objętego analizą (np. jednostki współfinansującej).

więcej »

Studium wykonalności - wykonanie w praktyce

Wykonanie studium wykonalności to proces, który polega na dokładnym zbadaniu i ocenie projektu w celu określenia jego potencjału i możliwości wdrożenia w praktyce. Studium wykonalności ma na celu zidentyfikowanie wszystkich aspektów projektu, w tym technicznych, ekonomicznych, prawnych, społecznych i środowiskowych, a następnie ocenienie ich w celu określenia wykonalności projektu.

więcej »

Lista zrealizowanych projektów

ZEFE.ORG funkcjonuje już od 1990 roku, natomiast doświadczenie w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych zdobywamy od roku 2000. Nasza praca przyczyniła się do zrealizowania inwestycji o wartości ponad 250 mln złotych.
Wszystkim klientom dziękujemy za zaufanie i wystawione referencje.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie wykonania studium wykonalności i oceny oddziaływania na środowisko.

więcej »

Koszt studium wykonalności

Koszt studium wykonalności uzależniony jest od pracochłonności jego przygotowania. W szczególności, koszt wykonania studium wykonalności zależy od:

więcej »

Wstępne studium wykonalności - pre-feasibility study

Wstępne studium wykonalności to studium przeprowadzone podczas fazy identyfikowania projektu, w którym definiuje się wszystkie potencjalne problemy, ocenia się alternatywne rozwiązania, po czym wybiera się preferowane rozwiązanie w oparciu o kryterium trwałości projektu.

więcej »

Studium wykonalności - instrukcje, wytyczne przygotowania i wzorcowe studia wykonalności

ZEFE.ORG oferuje wykonanie studium wykonalności na podstawie oficjalnych wytycznych instytucji finansujących. Poniżej - przykładowe wytyczne i wzorce dla studiów wykonalności RPO, POIG, POIŚ, etc.:

więcej »

Studium wykonalności - zakres merytoryczny dla RPO

Typowy zakres studium wykonalności omówiony podczas szkolenia, na przykładzie RPO Lubuskie 2020

więcej »

Studium wykonalności - szablony do pobrania

Do pobrania pliki szablonów studium wykonalności.

więcej »

Jak wykonać studium wykonalności?

Studium wykonalności to dokument, który ma na celu przeanalizowanie możliwości realizacji określonego projektu, uwzględniając różne czynniki, takie jak techniczne, ekonomiczne, społeczne, prawne i środowiskowe.

więcej »

 1  2  Następne »