Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych projekt ITE

Wersja do druku Poleć znajomemu

Instytut Technologii Elektronowych we współpracy z ZEFE.ORG przygotwał do realizacji projekt p.t. "Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych". Budżet projektu wynosi 18 mln zł.

Zasadniczym celem projektu określonym w studium wykonalności jest stworzenie nowej infrastruktury B+R, podstaw dla rozwoju infrastruktury produkcyjnej w niewielkiej skali oraz zainicjowanie wytwarzania i wprowadzenie polskich produktów na światowy rynek technologii społeczeństwa informacyjnego.

Projekt ten integrując kadrę naukową i zasoby materialne wiodących w tej dziedzinie zespołów badawczych z różnych sektorów nauki – JBR, PAN i placówek akademickich – stawia sobie za zadanie stworzenie otwartej platformy technologicznej umożliwiającej realizację innowacyjnych prac B+R w obszarze nanoelektroniki, fotoniki i spintroniki z wykorzystaniem półprzewodników szerokoprzerwowych oraz stworzenia mechanizmów umożliwiających transfer opracowanych technologii do przedsiębiorstw przemysłowych, w szczególności z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP).

Celem naukowym projektu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych umożliwiających realizację nowych przyrządów półprzewodnikowych wytwarzanych w oparciu o półprzewodniki szerokoprzerwowe, ze szczególnym uwzględnieniem struktur, w których elementy czynne wykorzystywać będą najbardziej perspektywiczne układy materiałowe: ZnO i półprzewodniki pokrewne, w tym domieszkowane jonami magnetycznym, GaN i materiały pokrewne, w tym domieszkowane jonami magnetycznym oraz SiC. Funkcjonalne struktury cienkowarstwowe pełniące rolę kontaktów omowych, kontaktów prostujących, metalizacji, dielektryków bramkowych oraz warstw pasywacyjnych wytwarzane będą w oparciu o cztery grupy materiałowe: stabilne termicznie tlenki, azotki, węgliki i borki.
W centrum projektu będą indywidualne procesy technologiczne wytwarzania i kształtowania cienkowarstwowych struktur półprzewodnikowych, metalicznych i dielektrycznych, opracowywane w postaci uniwersalnych modułów technologicznych, a następnie integrowane w pełny cykl technologiczny wytwarzania struktur przyrządowych, tak by w końcowym etapie projektu zademonstrować ich funkcjonalność w modelowych przyrządach elektronicznych i optoelektronicznych oraz wybranych sensorach.

W założeniu projektu, opracowane technologie mają za zadanie dostarczyć wyrobów przyczyniających się do się do podwyższenia poziomu jakości życia ogółu społeczeństwa, poprawiających konkurencyjność gospodarki, zwiększających dynamikę wzrostu gospodarczego, nie zapominając o kwestiach dotyczących ochrony środowiska, w tym zmniejszenia zużycia energii i detekcji zanieczyszczeń atmosfery. Ważnym aspektem ma być przygotowanie oferty licencyjnej oraz wdrożeniowej, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw typu MSP oraz spin-off.

Całość przedsięwzięcia ma służyć poprawie stopnia dostosowania się naszego rynku do ogólnoświatowych trendów i osiągnięcia pozycji gospodarki opartej na wiedzy, realizując strategię integracji najważniejszych nośników postępu: nauki, edukacji oraz działalności B+R w dziedzinie zaawansowanych technologii informacyjnych, komunikacyjnych, optoelektroniki i technik sensorowych.

Studium wykonalności dla projektu ITE powstało przy udziale ZEFE.ORG.

referencje dla ZEFE

W styczniu 2010 roku Zespół Ekspertów ds. Funduszy Europejskich (ZEFE.org) przy Structum Sp. z o.o. zrealizował na zlecenie Towarzystwa Przyjaciół Stężycy studium wykoności dla tematu pt. „Starorzecze Wisły - atywna rekreacja w Stężycy". Projekt został złożony do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach programu RPO Województwa Lubelskiego i został bardzo wysoko oceniony.

Opracowanie zostało wykonane rzetelnie w terminie przewidzianym umową. Polecamy firmę konsultingową Structum Sp. z o.o. z Lublina jako wiarygodnego usługodawcę.

Z poważaniem,

PREZES Towarzystwa Przyjaciół Stężycy
Jarosław Ptaszek

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
oceny oddziaływania na środowisko
pozyskiwanie funduszy UE

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony